Concrete Chair - Corner / Green Canvas

SKU: 702033

24.000.000 VNĐ

Kích thước: 80cmx80cmx72cm